Zdarzenia

Tematy

Głównym zadaniem programu Czas.pro jest ewidencjonowanie i raportowanie czasu pracy pracownika w danym przedziale czasu. Aby przejść do okna edycji wejść i wyjść a także generowania raportów należy wybrać zakładkę Zdarzenia.

Wyświetlanie danych

Jeżeli zsynchronizowano dane z rejestratorów można przystąpić do wyświetlenia zestawienia czasu pracy PRACOWNIKA / GRUPY – PO PRACOWNIKACH / GRUPY – PO DATACH oraz wygenerowania z tych danych raportów.

W pierwszej kolejności należy wybrać interesujący przedział czasowy, z którego ma zostać stworzony raport, np. cały miesiąc od 01.01 do 31.01. Kolejno w pierwszej liście wyboru należy wybrać oczekiwane źródło zdarzeń:

 1. PRACOWNIKA – następnie z drugiej listy trzeba wybrać odpowiednie nazwisko pracownika. Maksymalny przedział czasowy, jaki można wówczas wybrać to 6 miesięcy.
 2. GRUPY – PO PRACOWNIKACH – następnie z drugiej listy trzeba wybrać interesującą grupę. Dane zostaną posortowane po pracowniku, czyli program wygeneruje dane odpowiednio z danego okresu dla pierwszego pracownika, drugiego a następnie wszystkich kolejnych. Maksymalny przedział czasowy, jaki można wybrać to 3 miesiące dla indywidualnie stworzonych grup oraz 1 miesiąc dla grupy Ogólna (zawierającej wszystkich pracowników)
 3. GRUPY – PO DATACH – następnie z drugiej listy trzeba wybrać interesującą grupę. Dane zostaną posortowane po datach, tzn. wówczas kolejno dzień po dniu po każdej dacie zostaną wypisane zdarzenia wszystkich pracowników, którzy zarejestrowali zdarzenie wejścia/wyjścia tego dnia. Maksymalny przedział czasowy jaki można wybrać to 3 miesiące dla indywidualnie stworzonych grup oraz 1 miesiąc dla grupy Ogólna (zawierającej wszystkich pracowników)

Po zaznaczeniu którejś z powyższych opcji w tabeli poniżej pokażą się pogrupowane chronologicznie zdarzenia. Użytkownik może z nich odczytać:

 1. Lp – liczba porządkowa wpisu dla danego przedziału.
 2. Data – data zarejestrowania wejścia (jeżeli wiersz jest pozbawiony wejścia, to jest to data zarejestrowanego wyjścia)
 3. Wejście – godzina wejścia (o ile taka miała miejsce).
 4. Miejsce – nazwa rejestratora w którym została odnotowana akcja wejścia (o ile taka miała miejsce), bądź inny sposób poinformowania o wejściu (przez pracownika), np. za pomocą wiadomości SMS, telefonicznie lub wiadomości e-mail.
 5. Wyjście – godzina wyjścia (o ile taka miała miejsce). Dodatkowo, jeżeli wyjście nastąpiło kolejnego dnia niż wejście informacja taka pojawi się w nawiasie.
 6. Miejsce – nazwa rejestratora w którym została odnotowana akcja wyjścia (o ile taka miała miejsce), bądź inny sposób poinformowania o wyjściu (przez pracownika), np. za pomocą wiadomości SMS, telefonicznie lub wiadomości e-mail.
 7. Uwagi – informacje na temat braku zarejestrowania wejścia lub wyjścia dla danego wpisu, a także o tym, że Pracownik może być aktualnie obecny.
 8. Czas– jest to czas w formie – dni ; godziny ; minuty, który upłynął między zarejestrowanymi zdarzeniami wejścia i wyjścia. Czas jest widoczny tylko wtedy, gdy program wykrył następujące po sobie pary zdarzeń wejście a następnie wyjście. Czas nie wyświetli się jeśli pracownik zarejestrował po sobie same wejścia bądź wyjścia lub w sytuacji, gdy wejścia/wyjścia były rejestrowane na różnych urządzeniach, a dane te nie zostały zsynchronizowane ze wszystkich Rejestratorów z bazą danych programu.
 9. Pracownik– imię i nazwisko pracownika.

Next Niekompletne dane